Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους σκλαβωμένους Έλληνες από το στρατόπεδο του Ιασίου (24 Φεβρουαρίου 1821)


Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους σκλαβωμένους Έλληνες από το στρατόπεδο του Ιασίου (24 Φεβρουαρίου 1821)

8 Απριλίου 2013

 (Σημείωση Φιλίστωρος: έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι οι συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο για το 1821 αδιαφορούν συστηματικά για τις απόψεις και τις γνώμες όσων έλαβαν μέρος στην επανάσταση, η αποσπασματικά επικαλούνται κάποιες από αυτές. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το Ιάσιο, στην οποία αναφέρονται με ευκρίνεια οι ιδεολογικές συνιστώσες της επανάστασης τις οποίες επικαλείται για να παρακινήσει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν.)
Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821
Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες!

Οἱ ἀδελφοί μας καὶ φίλοι εἶναι πανταχοῦ ἕτοιμοι· οἱ Σέρβοι, οἱ Σουλιῶται, καὶ ὅλη ἡ Ἤπειρος ὁπλοφοροῦντες μᾶς περιμένουν· ἂς ἑνωθῶμεν λοιπὸν μὲ ἐνθουσιασμόν! Ἡ Πατρὶς μᾶς προσκαλεῖ!
Ἡ Εὐρώπη προσηλώνουσα τοὺς ὀφθαλμούς της εἰς ἡμᾶς, ἀπορεῖ διὰ τὴν ἀκινησίαν μας· ἂς ἀντηχήσωσι λοιπὸν ὅλα τὰ ὄρη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν ἦχον τῆς πολεμικῆς μας σάλπιγγος καὶ αἱ κοιλάδες ἀπὸ τὴν τρομερὰν κλαγγὴν τῶν ἁρμάτων μας. Ἡ Εὐρώπη θέλει θαυμάσει τὰς ἀνδραγαθίας μας οἱ δὲ τύραννοι ἡμῶν τρέμοντες καὶ ὠχροὶ θέλουσι φύγῃ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν μας. Οἱ φωτισμένοι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀσχολοῦνται εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ἰδίας εὐδαιμονίας καὶ πλήρεις εὐγνωμοσύνης διὰ τὰς πρὸς αὐτοὺς τῶν προπατόρων μας εὐεργεσίας, ἐπιθυμοῦσι τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος.
Ἡμεῖς φαινόμενοι ἄξιoι τῆς προπατορικῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ παρόντος αἰῶνος εἴμεθα εὐέλπιδες, νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ὑπεράσπισιν αὐτῶν καὶ εἰς βοήθειαν πολλοὶ ἐκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν ἔλθῃ, διὰ νὰ συναγωνισθῶσι μὲ ἡμᾶς. 
Κινηθεῖτε, ὦ φίλοι, καὶ θέλετε ἰδῇ μίαν κραταιὰν δύναμιν νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαιά μας! Θέλετε ἰδῇ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν μας πολλοὺς οἵτινες παρακινούμενοι ἀπὸ τὴν δικαίαν μας αἰτίαν, νὰ στρέψωσι τὰ νῶτα πρὸς τὸν ἐχθρὸν καὶ νὰ ἑνωθῶσι μὲ ἡμᾶς· ἂς παρρησιασθῶσι μὲ εἰλικρινὲς φρόνημα, ἡ Πατρὶς θέλει τοὺς ἐγκολπωθῇ! 
Ποῖος λοιπὸν ἐμποδίζει τοὺς ἀνδρικούς σας βραχίονας; Ὁ ἄνανδρος ἐχθρός μας εἶναι ἀσθενὴς καὶ ἀδύνατος. Οἱ στρατηγοί μας ἔμπειροι, καὶ ὅλοι οἱ ὁμογενεῖς γέμουσιν ἐνθουσιασμοῦ! Ἑνωθῆτε λοιπόν, οἱ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι Ἕλληνες! 
Ἂς σχηματισθῶσι φάλαγγες ἐθνικαί, ἂς ἐμφανισθῶσι πατριωτικαὶ λεγεῶνες, καὶ θέλετε ἰδῇ τοὺς παλαιοὺς ἐκείνους κολοσσοὺς τοῦ δεσποτισμοῦ νὰ πέσωσιν ἐξ ἰδίων, ἀπέναντι τῶν θριαμβευτικῶν μας σημαιῶν. 
Εἰς τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγός μας ὅλα τὰ παράλια τοῦ Ἰoνίoυ καὶ Αἰγαίoυ πελάγους θέλουσιν ἀντηχήσῃ· τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα ἐν καιρῷ εἰρήνης ἤξευραν νὰ ἐμπορεύωνται καὶ νὰ πολεμῶσι, θέλουσι σπείρῃ εἰς ὅλους τοὺς λιμένας τοῦ τυράννου με τὸ πῦρ καὶ τὴν μαχαίραν τὴν φρίκην καὶ τὸν θάνατον.

Πως ο Ιμπραήμ "έσωσε" την Ελληνική επανάσταση προκαλώντας την επέμβαση των Βρετανών


Πως ο Ιμπραήμ "έσωσε" την Ελληνική επανάσταση προκαλώντας την επέμβαση των Βρετανών
26 Μαρτίου 2013

Την ενδιαφέρουσα αυτή γεωστρατηγική ανάλυση γράφει ο Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος - Δημοσιογράφος-Αμυντικός Αναλυτής στο http://perialos.blogspot.gr/ 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 192 ετών από την Επανάσταση του 1821 και την ανάγκη χρησιμοποίησης των δύο σταθερών παραμέτρων κατανόησης των γεγονότων του σήμερα, δηλαδή της Ιστορίας σε συνδυασμό με τη Γεωγραφία, είναι σκόπιμο να φωτίσουμε μια παραμελημένη πτυχή, η οποία αποκαλύπτει πώς η εκστρατεία του Ιμπραήμ Πασά προκάλεσε ευθεία σύγκρουση με τα βρετανικά γεωπολιτικά συμφέροντα. Ήταν η ναυτική ισχύς του Οθωμανο-αιγυπτιακού Στόλου σε συνδυασμό με την απόδοση της Κρήτης (από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β΄) και της Πελοποννήσου, το αίτιο που επιτάχυνε αποφασιστικά τη βρετανική εμπλοκή στην Ελληνική Επανάσταση. Η γεωστρατηγική αξία του ελληνικού χώρου με αιχμή τη ναυτική γεωγραφία προκάλεσε τα αντανακλαστικά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, οι επιτελείς της οποίας αντιλήφθηκαν ότι ενδεχόμενη επικράτηση του Ιμπραήμ θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξή του σε περιφερειακή ναυτική δύναμη. Οι Αγγλοσάξονες που πριν από δέκα έτη είχαν καταφέρει με κόπο και θυσίες να εξουδετερώσουν τη Γαλλία του Ναπολέοντα, δεν ήσαν διατεθειμένοι να ανεχτούν τον φιλόδοξο «Αιγύπτιο» και τον στόλο του να κυριαρχεί στην ανατολική Μεσόγειο. Η ώρα της σωτηρίας για την ασθμαίνουσα και βαριά τραυματισμένη από τον πολυετή αγώνα και τον εμφύλιο σπαραγμό Ελληνική Επανάσταση είχε σημάνει….       

Γιατί αυτοί νίκησαν και εμείς ηττηθήκαμε;3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2012
2 Σεπτεμβρίου 1922 - Αλάτσατα - χερσόνησος Ερυθραίας

Η ώρα είναι 21.00 όταν ολόκληρη η δύναμη του Αποσπάσματος του Αντισυνταγματάρχη Οδυσσέα Μαρούλη, αποτελούμενο από το 1ο Σύνταγμα Πεζικού της ΙΙ Μεραρχίας και δύο ορειβατικές πυροβολαρχίες, εγκαταλείπει υπό τη κάλυψη των πυρών των θωρηκτών και των Α/Τ του στόλου την τοποθεσία «Αλάτσατα» της Ερυθραίας και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Τσεσμέ. Είναι το Σύνταγμα της Μικρασιατικής Στρατιάς στο οποίο έλαχε ο κλήρος να εγκαταλείψει τελευταίο τη γη της Ιωνίας. Είχε παραμείνει στη τοποθεσία ολόκληρη την ημέρα για να καλύψει την αποχώρηση των Μεραρχιών του Α’ ΣΣ. Τελευταία, στις 11.00 ώρα, είχε διέλθει από τις θέσεις του Αποσπάσματος η ΧΙΙΙ Μεραρχία υπό το Πλαστήρα.

Νεο-Οθωμανική Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα;


Νεο-Οθωμανική Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; 

Του Κώστα Πικραμένου*

Ο όρος Neo-Οttomanism (Νεο-οθωμανισμός) εισήχθη στο δημόσιο ακαδημαϊκο διάλογο στα μέσα της περασμένης δεκαετίας.
Μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών από τον καθηγητή Αχμέτ Νταβούτογλου ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται πλέον κατά κόρον τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από τις πολιτικές ελίτ των γειτονικών με την Τουρκία κρατών.
Οι περισσότεροι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, διπλωμάτες και πανεπιστημιακοί χρησιμοποιούν τον όρο «νεο-οθωμανισμός» για να εξηγήσουν συγκεκριμένες πολιτικές και επιλογές της Τουρκίας στον εγγύς Βαλκανικό και Ευρω-ασιατικό χώρο. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν τον εννοιολογικό προσδιορισμό του Νεο-οθωμανισμού.

Ορισμός:  Νεο-οθωμανισμός είναι μία νέα φαντασίωση της σύγχρονης Τουρκίας η οποία πηγάζει από τη γεωγραφία και την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Εικόνες-σοκ από το μέλλον


Εικόνες-σοκ από το μέλλον
Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης_

Τα γεγονότα στο Λονδίνο, με τον αποκεφαλισμό του στρατιώτη από δύο μουσουλμάνους, όπως και στη Σουηδία, με τις πολυήμερες ταραχές από κυρίως μουσουλμάνους μετανάστες, ξεβρακώνουν τις ιδεοληψίες της καθ’ ημάς Αριστεράς, την ίδια ώρα που σηκώνει το κουρελόπανο του περιττού νέου «αντιρατσιστικού νόμου».
Είχαν προηγηθεί οι ταραχές στη Γαλλία το 2005 και στο Λονδίνο το 2011.
Οι δράστες είναι μάλιστα κυρίως νόμιμοι μετανάστες. Ωστε η «πολιτική ορθότητα», η στοργή και προδέρμ της Σουηδίας και της Αγγλίας, με το γαλαντόμο κοινωνικό κράτος, δεν οδήγησαν στον πολυπολιτισμικό παράδεισο.
Παιδιά δεύτερης ή και τρίτης γενιάς μεταναστών στην Αγγλία εφαρμόζουν τυφλά τις επιταγές του Τζιχάντ, του Ιερού Πολέμου, εις βάρος των απίστων, ενώ στη Στοκχόλμη διαλύουν ολόκληρες συνοικίες.

Θα γίνει η Ελλάδα ο “δοκιμαστικός σωλήνας” μίας “ευρωπαϊκής ισλαμικής άνοιξης”;


Τα “σημάδια” που αγνοήσε η Σουηδία και το καμπανάκι κινδύνου σε Ευρώπη και ΕλλάδαΘα γίνει η Ελλάδα ο “δοκιμαστικός σωλήνας” μίας “ευρωπαϊκής ισλαμικής άνοιξης”;

Σε καθημερινή βάση είναι πλέον τα όσα συμβαίνουν στην Σουηδία από τους εκεί “μετανάστες” ισλαμιστές, οι οποίοι αποφάσισαν να οργιστούν κατά της ευεργετικής απέναντί τους Σουηδίας, επειδή “δολοφονήθηκε” από αστυνομικούς κάποιος 69χρονος μουσουλμάνος.
 Επειδή όλα φαίνεται να έχουν ως σημείο εκκίνησης μία “δολοφονία” (έτσι αποφάσισαν οι ίδιοι οι “μετανάστες”, αγνοώντας τους νόμους του κράτους το οποίο τους φιλοξενεί και τους παρέχει ΤΑ ΠΑΝΤΑ στο όνομα του πολυπολιτισμού και της στήριξης των αδύναμων ανθρώπων) κι επειδή φαίνεται πως υπάρχει ένα συγκεκριμένο “μοτίβο εξεγέρσεων” (μην ξεχνάμε πως τα επεισόδια στην Γαλλία είχαν παρόμοια αφορμή, όπως και τα επεισόδια στην Αθήνα -το 2008- με την δολοφονία του νεαρού Αλέξη από αστυνομικό ή και τα μετέπειτα επεισόδια των μουσουλμάνων λόγω ενός “σκισμένου και ποδοπατημένου” κορανίου, σύμφωνα με μαρτυρία ισλαμιστή “μετανάστη”), καλό θα είναι η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το “φαινόμενο της εξέγερσης” και τις αφορμές μέσω των οποίων αυτό το “φαινόμενο” εμφανίζεται.

Πέμπτη διαδοχική νύχτα ταραχών και πυρπολήσεων στην Στοκχόλμη απο μετανάστες και ΛΑΘΡΟ!!!


Πέμπτη διαδοχική νύχτα ταραχών και πυρπολήσεων στην Στοκχόλμη απο μετανάστες και ΛΑΘΡΟ!!!

Τουλάχιστον εννέα οχήματα καταστράφηκαν ενώ δύο σχολεία και ένα αστυνομικό τμήμα υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά κατά την πέμπτη διαδοχική νύχτα επεισοδίων στα φτωχά προάστια της Στοκχόλμης, όπου ζουν πολλοί μετανάστες.
Οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, αλλά δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματίας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η σουηδική αστυνομία προς το πρακτορείο ΤΤ.
Στο προάστιο του Ρίνκεμπι, έξι οχήματα κάηκαν, τα πέντε εξ αυτών ολοσχερώς.
Τρία άλλα οχήματα πυρπολήθηκαν στο Νόρσμποργκ ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σ’ ένα αστυνομικό τμήμα στο Όλβσγε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, δύο σχολεία, το πρώτο στην Τένστα και το δεύτερο στην Κίστα, κοντά στο Χούσμπι, απ’ όπου ξεκίνησαν οι ταραχές, πυρπολήθηκαν επίσης, όμως κι εκεί οι πυρκαγιές τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο.

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ


ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

Ιωάννης ΔημητρόπουλοςΑντιστράτηγος ε.α

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, που μαίνεται από το Μάρτιο του 2011, έχει προκαλέσει εκτός από τους 85.000 νεκρούς (κατά τους συντηρητικότερους υπολογισμούς) και τους εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες και ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων, ανθρώπων, δηλαδή, που εγκατέλειψαν τις εστίες και τη χώρα τους προκειμένου  να σωθούν από τη μανία των πυρών της εμφύλιας διαμάχης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα η ΕΕ και ο ΟΗΕ, τα οποία σχεδόν ταυτίζονται, οι πρόσφυγες ανέρχονται στο 1.500.000 άτομα (με το μεγαλύτερό τους ποσοστό να βρίσκεται στην Τουρκία , την Ιορδανία, το Λίβανο και το Ιράκ ). Παρατηρούμε ότι από τον Απρίλιο του 2012 οι πρόσφυγες (33.000) αυξήθηκαν κατά 45,45 φορές ή 4545% και ξεπέρασαν ήδη, την για τον Ιούνιο πρόβλεψη του ΟΗΕ ( 1.100.000) κατά 36%.  Από αυτούς το 71% είναι γυναικόπαιδα. Κάθε μέρα εγκαταλείπουν τη Συρία 8.000 άτομα περίπου. Εάν συνεχισθεί αυτός ο ρυθμός στο τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τα 3 εκατ.  Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι εκ της Συρίας πρόσφυγες ανέρχονται στα 9.200 άτομα και φιλοξενούνται σε κέντρα στη Ρόδο και την Κρήτη, τα οποία είναι δυναμικότητας 20.000 ατόμων.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΑL DUVAIR


Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΑL DUVAIR
Τούρκοι, Τσετσένοι και Σαλαφιστές έσφαξαν ένα ολόκληρο χωριό Eλληνορθοδόξων στην Συρία


Ένα ολόκληρο χριστιανικό χωριό έπεσε θύμα της εκδικητικής μανίας των ισλαμιστών ανταρτών και των μισθοφόρων που τους συνεπικουρούν, οι οποίοι ήθελαν να “ξεπλύνουν” την ήττα που υπέστησαν στην Κουσέιρ:
Εκατοντάδες Χριστιανοί, μεταξύ των οποίων γυναίκες, ηλικιωμένοι και νεογέννητα σφαγιάστηκαν από τους εγκληματίες της «επανάστασης» σήμερα στο χωριό al-Duvair, στα σύνορα της Συρίας με το Λίβανο.
Οι ένοπλοι αντάρτες που συνεργάζονται με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (FSA) εισέβαλαν στο χωριό και το πλημμύρισαν στο αίμα, πριν προλάβει να επέμβει ο συριακός Στρατός.
Περίπου 350 μισθοφόροι αντάρτες μπήκαν στο χωριό και άρχισαν να μαπίνουν πολυβολώντας μέσα στα σπίτια των χριστιανών. Όσους γλίτωσαν από το πρώτο κύμα δολοφονιών τους συγκέντρωσαν στην κεντρικη πλατεία και τους εκτέλεσαν.
Πηγές του συριακού Στρατού αναφέρουν ότι μεταξύ των επιτιθέμενων ήταν και ένα μεγάλο τμήμα σουνιτών ισλαμιστών Τούρκων μισθοφόρων και Τσετσένων.
Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος καθώς οι αρχές δεν έχουν προλάβει να αρχίσουν την θλιβερή καταμέτρηση.
Η νέα θηριωδία των ανταρτών ήρθε σε απάντηση των συντριπτικών χτυπημάτων που έχουν υποστεί τις τελευταίες ημέρες στην πόλη Κουσέιρ, η οποία έχει περάσει έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις υπό τον έλεγχο του συριακού στρατού.
Το νέο αιματοκύλισμα ήταν τα αντίποινα στις ήττες τους…
Από το Μάρτιο του 2011, οπότε και ξέσπασε η κρίση στη Συρία, χιλιάδες Χριστιανοί έχουν σκοτωθεί με απάνθρωπο τρόπο από τους ισλαμιστές αντάρτες, αποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για εμφύλιο ή απελευθερωτικό πόλεμο, αλλά για σχέδιο εξόντωσης του χριστιανικού πληθυσμού από τη χώρα αλλά και γενικότερα από τη Μέση Ανατολή.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που επιθυμούν διακαώς την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ.
Επειδή ο Άσαντ ως Αλεβίτης δεν είναι φανατικός μουσουλμάνος και είναι ανεκτικός προς τους Χριστιανούς, θεωρείται από τους Ισλαμιστές «εμπόδιο» στα σχέδια τους για την εγκαθίδρυση ενός ακόμη θρησκευτικού κράτους στην περιοχή.

Διώξτε την Ρεπούση


Διώξτε την Ρεπούση

Ούτε στη Δημοκρατική Αριστερά δε θέλουν πλέον τον αρνητή των εγκλημάτων – προπομπών του ολοκαυτώματος.
Μέτωπο με όλη την Ελλάδα φαίνεται πως άνοιξε η Μαρία Ρεπούση, η οποία είναι πλέον ανεπιθύμητη και στο ίδιο της το κόμμα.
Αιτία η άποψη της περί μη γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων αλλά και τριγμούς μέσα στο ίδιο της το κόμμα.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα τηλέφωνα των κεντρικών γραφείων της ΔΗΜΑΡ έσπασαν από ποντιακής καταγωγής ψηφοφόρους του κόμματος, ενώ ακόμα και βουλευτές τάχθηκαν εναντίον της.
Η βουλευτής μάλιστα,  Β’ Θεσσαλονίκης της ΔΗΜΑΡ Κατερίνα Μάρκου, χαρακτήρισε αστειότητες τα όσα είπε η κα. Ρεπούση ενώ ένταση επικράτησε και στην Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.
Η άλλοτε εμπνεύστρια του “συνωστισμού”  της Σμύρνης δέχθηκε τα βέλη σχεδόν όλων, με το Γιάννη Κακουλίδη να κάνει λόγο για ρητορική εκμετάλλευση της Ιστορίας από την εν λόγω βουλευτή, ενώ ο Γιάννης Αμοιρίδης μίλησε για τα οικογενειακά βιώματα του από τη γενοκτονία, ζητώντας να γίνει σεβαστή η θέση του.
Δεν ήταν πάντως λίγοι εκείνοι που μίλησαν για “αυτογκόλ” της Ρεπούση μιας και ο Φώτης Κουβέλης βρέθηκε ξαφνικά σε αμυνόμενη θέση στο ζήτημα του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου.
Η επαίσχυντη πρόκληση της Μαρίας Ρεπούση πάντως, δεν ήταν η πρώτη. Από την εποχή της συγγραφής του νέου βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού και τον εμετικό “συνωστισμό” της Σμύρνης, μέχρι την αποχώρηση της από την αίθουσα του Κοινοβουλίου την ώρα της τήρησης ενός λεπτού σιγής για τη Γενοκτονία των Ποντίων, η βουλευτής Πειραιά έχει προκαλέσει την οργή των Ελλήνων, με τις αντεθνικές της θέσεις.
Πλέον όμως, είναι τόσο προκλητική η στάση της, που ακόμα και στη Δημοκρατική Αριστερά πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την απομάκρυνση της.
Το περιεχόμενο πάντως της επίμαχης επιστολής της θα έπρεπε να την είχε φέρει ήδη αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη βάσει της κείμενης αντιρατσιστικής νομοθεσίας.

Ποιος ζητά την αποβολή Ρεπούση από το Κοινοβούλιο – ΒΙΝΤΕΟ


Ποιος ζητά την αποβολή Ρεπούση από το Κοινοβούλιο – ΒΙΝΤΕΟ

Η σφαγή των Ελλήνων στην προκυμαία της Σμύρνης ήταν κατά την κυρία Ρεπούση ένας …απλός συνωστισμός.
Για την Γενοκτονία των Ποντίων ακόμη δεν έχουμε ακούσει πως θέλει να την “βαφτίσει” .
Κάτι θα έχει στο μυαλό της.
Δεν γνωρίζουμε τι σπουδές έχει κάνει η κυρία Ρεπούση πάντως ιστορικός δηλώνει .
Αλλά πρέπει να είναι βέβαιη ότι όσα πτυχία κι αν παρουσιάσει δεν πρόκειται να πείσει κανέναν για τις θέσεις της .
Οι Γενοκτονίες που έχουν διαπράξει οι Τούρκοι έχουν αναγνωριστεί από πολλές χώρες παρά την λυσσαλέα προσπάθεια της Άγκυρας να εμποδίσει αυτή την εξέλιξη.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes