ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ
Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ''ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ''


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου

Άρθρο 1ο - Σύσταση, Έδρα

Ι. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου».
ΙΙ. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2ο - Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
Ι. Η διατήρηση, διάσωση και διάδοση των αξιών της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μέσα από την Ιστορία και την Παράδοση του Ελληνικού Έθνους.
ΙΙ. Η υπεράσπιση και διάδοση των ανωτάτων Συνταγματικών αρχών του Συντάγματος της Ελλάδος και η υπεράσπιση και εφαρμογή των Συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.
ΙΙΙ. Η προστασία των αξιών των θεσμών του Έθνους, της έννοιας της αγάπης προς την Πατρίδα και την Ιστορία, του Θεσμού της Ελληνικής οικογένειας, η προστασία και η πρόοδος της Ελληνικής Παιδείας όπως αυτή θεμελιώνεται στο διάβα των αιώνων, η διαφύλαξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής Ελληνορθόδοξης παράδοσης, προφορικής και γραπτής, αλλά και των θησαυρών της - ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων μας.
ΙV. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός, και αφετέρου μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ άλλων συλλόγων αυτών αλλά και του Δήμου.
V. Η προστασία της νεότητας της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας και της παιδείας, αλλά και η μετασχολική υποστήριξη των νέων σε θέματα εργασίας, κοινωνίας, οικογένειας, αξιών, ενημέρωσης για κινδύνους, για να θεμελιώσουν την ζωή τους, λόγω των δυσκολιών και της γενικότερης κατάστασης στην Ελλάδα, ώστε να μην μεταναστεύουν, αλλά οι Έλληνες νέοι και νέες να παραμένουν στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.
VI. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού, αρχαιολογικού και φυσικού περιβάλλοντος του Ωραιοκάστρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Ελλάδος.
VII. Η μελέτη έρευνα και διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και επιστημών, σε θέματα όπως Αρχαιολογίας, Συνταγματικού Δικαίου, Εθνικών ζητημάτων, Κοινωνικών ζητημάτων (επίλυση προβλημάτων – εκθέσεις – προτάσεις).
VIII. Η πρόοδος της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου με βάση τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, που είναι πρότυπο παγκόσμιο εξέλιξης και προόδου των μεγαλύτερων σύγχρονων ανεπτυγμένων και δυνατών χωρών.
IX. Η δημιουργία μίας τοπικής κοινωνίας του Ωραιοκάστρου ως πρότυπου δικαιοσύνης, ασφάλειας, ανάπτυξης, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας  για όλη την Ελλάδα.
X. Ο αγώνας για την εξεύρεση μεθόδων, πρακτικών προτάσεων και δράσεων για να ξεπεράσει η Ελλάδα και οι Έλληνες την κοινωνική ηθική οικονομική κρίση αξιών, και να οδηγηθεί η Ελλάς σε μία περίοδο σταθερότητος, ασφάλειας, ανάπτυξης και προόδου.
XI. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, αλλά και η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξυ των Ελλήνων πολιτών με θεμέλιο τις κοινές αξίες.

Άρθρο 3ο - Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :
Ι. Οργανώνοντας γραφεία και χώρους (αίθουσες, κλπ.) για την διευκόλυνση της επικοινωνίας  των μελών.
ΙΙ. Οργανώνοντας ομιλίες και επιστημονικές διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου και δημόσιες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Επίσης, οργανώνοντας επιστημονικά συνέδρια για θέματα εθνικά, κοινωνικά και άλλα με την έκδοση πορισμάτων εκθέσεων πρακτικών προτάσεων.
ΙΙΙ.  Οργανώνοντας σεμινάρια και κέντρα επιμορφώσεως.
IV.  Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
V.  Εκδίδοντας ενημερωτικό έντυπο περιοδικό.
VI. Πραγματοποιώντας παρουσιάσεις και παραστάσεις, και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.
VII. Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ότι επιβάλλεται για την αναβάθμιση του πολιτιστικού αρχαιολογικού και φυσικού περιβάλλοντος.
VIII.   Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.
ΙΧ. Με την διοργάνωση δράσεων για την υπεράσπιση των Συνταγματικών εθνικών και αθρώπινων δικαιωμάτων των μελών και εν γένει των Ελλήνων πολιτών.

Άρθρο 4ο - Μέλη

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :
1. Τακτικά : Αυτά είναι οι Έλληνες πολίτες που εγγράφονται νόμιμα στον σύλλογο μετά από πρόταση 2 μελών.
2. Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία, στη πολιτεία, στη κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
Τα επίτιμα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις.
Τα επίτιμα μέλη δύνανται να εγγραφούν και ως τακτικά με όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.
ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
V.  Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 5ο- Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ο - Υποχρεώσεις  Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Σωματείου.
δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμμία οικονομική επιβάρυνση.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙ.      Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο - Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
α. Στην επίπληξη.
β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.
ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο - Διαγραφή Μελών

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.
ΙΙ. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
α. Αν επί ένα (3) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
β. Αν έχει εκφρασθεί προφορικώς ή γραπτώς ή πράξει εναντίον των αρχών, των αξιών και των σκοπών του σωματείου.
ΙΙΙ.     Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
IV.     Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο - Πόροι του Σωματείου
        
Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :
α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
δ. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο.
Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Σημ. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί μειωμένη συνδρομή για μέλη που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια ή και η μη πληρωμή συνδρομής για τους παραπάνω λόγους ή άλλους που θα εκτεθούν στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο - Οικονομική Διαχείριση

Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
VII. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
VIII.   Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από 100 ευρώ (100Ε), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
ΙΧ. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις εκατό χιλιάδων 200 Ε και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 11ο - Γενική  Συνέλευση

I. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.
II. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
III. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν δώδεκα (12) φορές τον χρόνο μία κάθε μήνα που θα διενεργείται το πρώτο 12ήμερο εκάστου μηνός, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ακόμη και Γενική Συνέλευση Έκτακτης Ανάγκης.
IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.
VI. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται είτε ταχυδρομικώς είτε σε μήνυμα ηλεκτρονικό email από το επίσημο email του συλλόγου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό των μελών.
VII. Η πρόσκληση θα ανακοινώνεται και στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου.
VIII. Τα  επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
IX. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
X. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
XI. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
XII. Για έκτακτους και ειδικούς λόγους στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκτεθούν προς ψήφιση ή συζήτηση και θέματα που δεν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.
XIII. Για έκτακτους και ειδικούς λόγους ανάγκης μπορεί να συγκληθεί Έκτακτης Ανάγκης Γενική Συνέλευση και την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης σύγκλησης και της πρόσκλησης ή σε λιγότερες από 10 ημέρες από την δημοσίευση της ημερήσιας διατάξεως και την πρόσκληση. Η ημέρα θα καθορίζεται στην ημερήσια διάταξη και στην πρόσκληση. Εφόσον ενεργοποιείται η έκτακτης ανάγκης σύγκληση Γενικής Συνέλευσης αυτό θα εγγράφεται με κεφαλαία διακριτά γράμματα στην πρόσκληση και ημερήσια διάταξη «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Έκτακτης Ανάγκης».
XIV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο - Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.
Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο - Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από 200 ευρώ.
δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε.
στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές
ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
ιθ. Η διάλυση του Σωματείου.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 14ο - Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και πεντε (5) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
IV. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
V. Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.
VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
VII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορούν να ειδοποιηθούν και σε λιγότερο από 5 ημέρες και για ειδικές έκτακτες περιπτώσεις και αυθημερόν.
 Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικώς ή με γραπτό μήνυμα ή με email με προσπάθεια όμως άμεσης ενημέρωσης και επικοινωνίας προφορικής και γραπτής με τα διοικητική μέλη.
Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
ΧΙ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις εκτός αν αποφασισθεί.
ΧΙΙ.   Μέλος που δεν προσέρχεται επί  οχτώ (8) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
ΧΙΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
XIV. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα.
XV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 15ο - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
        
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Διοικεί το Σωματείο.
β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
κα. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 16ο - Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος:
α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
ζ. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 17ο - Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ι. Ο Γενικός Γραμματέας :
α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο - Αρμοδιότητες Ταμία

Ι. Ο Ταμίας :
α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο - Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.
ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, εννέα  (9) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι εννέα (9) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 20ο - Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.
ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
IV.  Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21ο - Τροποποίηση Καταστατικού
Ι. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 22ο - Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 23ο - Διάλυση Σωματείου

Ι. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών σε γενική Συνελεύση η οποία θεωρείται ότι έρχεται σε απαρτία εάν παραστούν τα 2/3 των εγγεγραμένων μελών.

Άρθρο 24ο - Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
        
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 25ο - Σφραγίδα Σήμα

Ι. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.
ΙΙ. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 26ο - Βιβλία του Σωματείου
        
Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :
- Υποχρεωτικά
α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
- Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 27ο - Γενικές Διατάξεις

Ι. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 28ο

Ο σύλλογος μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει ομάδες εργασίας για έρευνα και επεξεργασία που αφορούν ζητήματα της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης της Μακεδονίας και γενικώς της Ελλάδος.

Άρθρο 29ο

Ο σύλλογος με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει ειδική ομάδα επικοινωνίας – ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό για το έργο του συλλόγου και τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα μας ( Εθνικά, Κοινωνικά , Οικονομικά κ.α.).

Άρθρο 30ό - ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, η τήρηση αυτού επαφίεται στο ήθος, την αξιοπρέπεια, την γνώση, την δικαιοσύνη και τον πατριωτισμό των μελών και εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Θεσσαλονίκη και υπογράφεται ως εξής:

Θεσσαλονίκη, …/…/…


ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ


α/α    ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ             ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


30 Νοεμβρίου Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου

Με Πίστη στην επιτυχία του Αγώνος,

Δημήτριος Μιχάκης,

Νομικός-Ιεροψάλτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes